Bandu
Waar de hond plezier vindt

 Algemene voorwaarden  

Algemene voorwaarden 'Bandu'    Hondenuitlaatservice – Training –  Oppassen – Dierenverzorging

Artikel 1 - Definities

1.1 Opdrachtnemer: 'Bandu' Hondenuitlaatservice, verder 'Bandu' genoemd, gevestigd op de Stuartstraat 24 in Alkmaar.  

1.2 Opdrachtgever: de eigenaar van de hond(en) en het/de huisdier(en) die met 'Bandu' een overeenkomst aangaat of wil aangaan.  

1.3 Opdracht: het uitlaten of verzorgen of oppassen van de hond(en) en andere huisdier(en).  

1.4 Hond(en): hond(en) van de opdrachtgever welke door 'Bandu' uitgelaten of opgepast worden.  

1.5 Dier(en): dier(en) van de opdrachtgever welke door 'Bandu' verzorgt/verzorgen worden.

Artikel 2 - Algemeen

2.1  Op de opdracht zijn de navolgende algemene voorwaarden van toepassing, die gesloten zijn tussen ‘Bandu’ en de opdrachtgever, tenzij daarvan nadrukkelijk is   afgeweken. Afwijking van de algemene voorwaarden in enigerlei vorm is echter   alleen mogelijk indien dit schriftelijk is vastgelegd en ondertekend is door zowel opdrachtgever als 'Bandu'.  

2.2 'Bandu' behoudt zich te allen tijde het recht voor de algemene voorwaarden en de prijsopgaven te veranderen. Opdrachtgever kan bij wijziging van de algemene voorwaarden en prijsopgaven geen aanspraak meer maken op informatie verstrekt in eerdere uitgaven van deze documenten.

2.3 Op de algemene voorwaarden zijn de bepalingen uit het Burgerlijk Wetboek van toepassing.  

Artikel 3 - Aangaan overeenkomst   

3.1 Van iedere reservering voor de services van 'Bandu', wordt door 'Bandu' samen met de opdrachtgever een zorgovereenkomst opgesteld.

3.2 De zorgovereenkomst dient volledig en naar waarheid te zijn ingevuld en   ondertekend te worden door zowel 'Bandu' als opdrachtgever.

3.3 Opdrachtgever dient, bij het aangaan van de zorgovereenkomst, kennis genomen te hebben van de algemene voorwaarden behorende bij de zorgovereenkomst en deze te ondertekenen.

3.4 Opdrachtgever heeft de overeenkomst ondertekend, alvorens de dienst van 'Bandu' wordt uitgevoerd.

Artikel 4 -  Verantwoordelijkheden en plichten 'Bandu'  

4.1 'Bandu' is door ondertekening van de Algemene Voorwaarden gemachtigd om de hond(en) uit te laten, op te passen en het/de huisdier(en) te verzorgen.

4.1a ‘Bandu’ verplicht zich om de zorgovereenkomst voor de hond(en) en/of het/de huisdier(en) van de opdrachtgever naar beste inzicht en vermogen uit te voeren.  

4.1b ‘Bandu’ verplicht zich er toe de, door opdrachtgever, in bewaring gegeven huissleutel zorgvuldig te bewaren en deze enkel en alleen te gebruiken voor het halen/brengen/verzorgen van de hond (en) en/of het huisdier(en).  

4.1c Indien de huissleutels door de opdrachtgever wordt achtergelaten  bij een van de naaste buren, dient deze beschikbaar te zijn op het afgesproken tijd.    

4.2 'Bandu' kan niet aangemerkt worden als eigenaar/bezitter van de hond(en) en van het/de huisdier(en).  

4.3 De hond(en) wordt op afgesproken tijden opgehaald en afgeleverd op het afgesproken adres door 'Bandu'.

4.4 'Bandu' loopt op de overeengekomen dagen en tijden met de hond(en).

4.4 a 'Bandu' laat de hond(en) gedurende 50 tot 70 minuten uit.  

4.5 'Bandu' zal zoveel mogelijk rekening houden met de wensen van opdrachtgever ten aanzien van de verzorging van de hond(en) en het/de huisdier(en) en gaat op verantwoorde wijze met de hond(en) en dier(en) om.

4.6 'Bandu' heeft het recht de hond(en) los te laten lopen, tenzij anders afgesproken.

4.7 'Bandu' is tegenover opdrachtgever niet aansprakelijk voor het weglopen of verdwijnen van het huisdier. Uiteraard zal 'Bandu' alles in het werk stellen het dier veilig terug te vinden.  

4.8 'Bandu' behoudt zich het recht voor om af te zien van de opdracht. 'Bandu' geeft dit zo spoedig mogelijk door aan de opdrachtgever zodra er sprake is van een dergelijke omstandigheid.  

4.9 'Bandu' behoudt zich het recht voor om de opdracht tijdelijk op non-actief te zetten in verband met vakantie en/of studie. 'Bandu' dient vakanties en/of studie  minimaal twee weken vooraf mee te delen aan opdrachtgever.    

4.9 a 'Bandu' behoudt zich het recht hond(en) op voorhand te weigeren indien zij van mening is dat deze hond(en) problemen of een gevaar kan leveren voor andere, onder zijn hoede gestelde, honden of personen.  

4.9 b 'Bandu' behoudt zich het recht voor hond(en) te weigeren indien de hond(en) een gedrag ontwikkelt die de hond(en) ongeschikt maken voor uitlaten in groepsverband.  

4.9 c 'Bandu' behoudt zich het recht voor indien er geconstateerd wordt dat de hond(en) een besmettelijke ziekte heeft de hond(en) gedurende deze periode niet met de groep mee te nemen.  

4.9 d Wanneer het door overmacht of onvoorziene omstandigheden (bijv. ziekte, calamiteiten, extreem weer) niet mogelijk is om de afgesproken service te verlenen, behoudt 'Bandu' zich het recht voor om de afgesproken service niet door te laten gaan. Opdrachtgever zal hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte worden gesteld. 'Bandu' kan voor de gevolgen hiervan niet aansprakelijk gesteld worden.

Artikel 5 - Rechten en plichten opdrachtgever  

5.1 Opdrachtgever is te allen tijde zelf aansprakelijk voor de gevolgen ten aanzien van het niet of onjuist vermelden van informatie over de hond(en) en het/de   huisdier(en) waarop de zorgovereenkomst van toepassing is.  

5.1 a Alle hond(en) die onder de zorg van 'Bandu' vallen moeten minimaal vijf maanden oud zijn. Voor jongere hond(en) wordt een aparte uitlaatrondes aangeboden, tegen het tarief van een individuele wandeling.    

5.1 b Indien een teef loops is, dient opdrachtgever dit te melden. De hond kan dan niet mee met de groepswandelingen. Loopse teven kunnen wel apart en aangelijnd worden uitgelaten, tegen het tarief van een individuele wandeling.  

5.1 c Alle hond(en) die onder de zorg van 'Bandu' vallen moet sociaal zijn naar mens en dieren, kunnen los lopen en luisteren naar de basis commando’s, tenzij anders is besproken.  

5.2 Opdrachtgever zorgt ervoor dat de hond(en) waarop de zorgovereenkomst van toepassing is/zijn dienen jaarlijks hun cocktail- en kennelhoest inenting te krijgen. Opdrachtgever dient bij het ondertekenen van de zorgovereenkomst het bewijs hiervan (inentingsboekje) te overleggen.  

5.2 a Alle hond(en) en/of huisdier(en) die onder de zorg van 'Bandu' vallen dienen vrij te zijn van vlooien, teken en wormen en hiervoor preventief behandeld te zijn. Voor eventueel hieruit volgende schade, ook aan de persoon van 'Bandu', kan opdrachtgever aansprakelijk worden gesteld.

5.2 b Alle hond(en) en/of huisdier(en) die onder de zorg van 'Bandu' vallen dienen vrij van besmettelijke ziektes te zijn. Indien de hond(en) en/of huisdier(en) een ziekte krijgt, is de opdrachtgever verplicht dit zo spoedig mogelijk aan 'Bandu' te melden. Voor eventueel hieruit volgende schade, ook aan de persoon van 'Bandu' kan, opdrachtgever aansprakelijk worden gesteld.

5.2 c Bij ziekte (ook niet besmettelijk) kan de hond(en) niet mee met de uitlaatservice.

5.3 De hond(en) en/of het/de huisdier(en) waarop de zorgovereenkomst van toepassing is dient opgenomen te zijn in de WA-verzekering van opdrachtgever, in geval de hond(en) schade aan derden zou veroorzaken. Het is bij wet geregeld dat de eigenaar van het huisdier te allen tijde aansprakelijk is voor het gedrag van zijn/haar dier. Ook als de eigenaar zelf niet aanwezig is. 'Bandu' zal echter uit alle macht proberen om vervelende incidenten te voorkomen.  

5.4 Alle hond(en) die onder de zorg van 'Bandu' vallen moeten voorzien zijn van een   chip.  

5.4 a Alle hond(en) die onder de zorg van 'Bandu' vallen moeten een halsband om hebben en krijgen een adreskokertje met daarin het mobiele telefoonnummer van de hondenuitlaatservice.  

5.5 Opdrachtgever machtigt hierbij 'Bandu', om op kosten van opdrachtgever, medische zorg te (laten) verlenen aan de hond(en) en het/de huisdier(en) wanneer 'Bandu' dit nodig acht. Indien blijkt dat een belangrijke ingreep noodzakelijk is dan zal er, indien mogelijk ter beoordeling van de zorgverlener eerst contact met opdrachtgever worden gezocht.  

5.6 Opdrachtgever accepteert dat de hond(en) bij thuiskomst vies en nat kan/kunnen zijn. Er zal er echter ten alle tijden naar gestreefd worden de hond(en) zo droog en schoon mogelijk thuis af te leveren.  

5.7 Opdrachtgever zorgt dat de hond(en) op de afgesproken plaats en tijdstip aanwezig is/zijn. Indien de hond(en) niet aanwezig is/zijn wanneer afgesproken, worden de kosten van de geplande wandeling onverminderd in rekening gebracht.  

5.8 Bij verhindering dient de eigenaar van de hond minimaal 24 uur voor het uitlaten om uiterlijk 20.00 uur af te melden.

5.8 a Afmeldingen na 20.00 uur en op de wandel dag zelf, worden volgens normaal tarief berekend en kunnen niet worden ingehaald.

5.8 b De eigenaar met een strippenkaart van 2 of meer uitlaatritten per week kan de afgezegde wandeling tot uiterlijk 1 maand na de datum van het afzeggen inhalen. Hierna vervalt dit recht en reeds betaalde gelden worden dan niet  terug betaald.

5.8 c De wandelingen van strippenkaarten die niet benutten worden, worden niet terugbetaald.   

Artikel 6 - Aansprakelijkheidsstelling  

6.1 Opdrachtgever is aansprakelijk voor aantoonbare schade, geleden door 'Bandu' of derden, veroorzaakt door de hond(en) en/of het/de huisdier(en) waarop de zorgovereenkomst van toepassing is. Eventuele kosten van medische zorg en schaden aan derden worden op opdrachtgever verhaald. Indien niet duidelijk is welke hond de veroorzaker van de schade is, worden de kosten tussen de opdrachtgevers van de honden gedeeld.  

6.2 'Bandu' is niet aansprakelijk voor schade bij ziekte, aandoeningen, letsels, kreupelheid, verwondingen of overlijden van de hond(en) en het/de huisdier(en) tijdens de overeenkomst zonder enige opzet aangebracht door 'Bandu', aan de hond(en) en het/de huisdier(en). Tenzij er sprake is van zeer grove nalatigheid of schuld door 'Bandu'.  

6.2 a Indien een hond onverhoopt bij het uitlaten letsel oploopt, kan 'Bandu' besluiten een dierenarts te consulteren nadat eerst getracht zal worden telefonische toestemming daartoe van de eigenaar te verkrijgen. De kosten van de dierenarts zijn ten alle tijden voor de eigenaar.  

6.3 'Bandu' kan niet aansprakelijk worden gesteld voor (schade bij) diefstal of inbraak in de woning van opdrachtgever, mits aantoonbaar bewezen kan worden dat gebruik gemaakt is van de sleutel welke bij 'Bandu' aanwezig is en door nalatigheid in handen is gekomen van derden.  

6.4 'Bandu' is niet aansprakelijk voor enige schade aan woning of inboedel ten gevolge van een vieze of natte hond. Er zal er echter ten alle tijden naar gestreefd worden de  hond(en) zo droog en schoon mogelijk thuis af te leveren.  

6.5 Indien aansprakelijkheid van 'Bandu' voor schade van opdrachtgever moet worden aangenomen, zal de aansprakelijkheid beperkt zijn tot vergoeding van de directe schade.  

6.6 'Bandu' is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het in gebreke blijven bij het uitvoeren van de opdracht.

6.7 Eventueel gemaakte of te maken kosten als gevolg van, bij 'Bandu' opgelopen of met een oorsprong welke is terug te leiden op het moment van de opdracht, ziektes, verwondingen, aandoeningen of overlijden van de hond zijn volledig voor rekening van opdrachtgever.

6.8 Indien het geval voorkomt dat voor het welzijn van de hond(en) en/of dier(en) dat 'Bandu' met spoed de hond(en) en/of dier(en) naar een dierenarts moet brengen, is 'Bandu' niet aansprakelijk voor de eventuele uitgelopen en/of uitgestelde diensten. Uiteraard worden voor de betreffende afspraak geen kosten in rekening gebracht en zal deze op een nader te bepalen tijdstip worden ingehaald.

6.8 a 'Bandu' kan voor de gevolgen hiervan niet aansprakelijk gesteld worden.

Artikel 7 -  Betalingsvoorwaarden  

7.1 De vergoeding voor de diensten geleverd door 'Bandu' geschiedt op basis van contante betaling of betaling per bank/giro. Rekeningen worden (digitaal) verstuurd tenzij anders overeengekomen (Vooraf facturatie).    

7.2 Gemiste wandelingen kunnen, mits er plek is, binnen een maand na de laatst gemiste wandeling ingehaald worden. Gemiste wandelingen worden altijd in rekening gebracht.  

7.3 Betaling van de totale rekening dient betaald te worden voor het begin van de verleende diensten. (Vooraf betaling)

7.4 Wanneer de betalingstermijn van 14 dagen is verstreken zonder dat betaling heeft plaatsgevonden, volgt een betalingsherinnering.    

7.4 a Wanneer de betaling na herinnering alsnog achterwege blijft, wordt opdrachtgever in gebreke gesteld en wordt de vordering uit handen gegeven aan een incassobureau. De hiervoor gemaakte kosten zijn voor rekening van opdrachtgever.  

7.5 Vanaf het verstrijken van de betalingstermijn is opdrachtgever tevens aan 'Bandu' rente verschuldigd, gelijk aan de wettelijke rente van dat moment en zal 'Bandu' de dienstverlening met onmiddellijke ingang beëindigen.    

Artikel 8: Annulering en opzegtermijn

8.1 Betreffende de dieren thuiszorg service: bij annulering tot 14 dagen voor aanvang van de te verlenen service worden geen kosten in rekening gebracht. Bij annulering binnen 14 dagen voor aanvang van de te verlenen service wordt 50% van de kosten in rekening gebracht. Reeds betaalde gelden worden dan niet   terugbetaald.

8.2 Betreffende de uitlaatservice: opdrachtgever kan kosteloos het servicecontract annuleren met inachtneming van een opzegtermijn van 14 dagen. Bij annulering binnen 14 dagen voor aanvang van de te verlenen service wordt 50% van de kosten in rekening gebracht. Reeds betaalde gelden worden dan niet terugbetaald.

8.3 ‘Bandu’ behoudt zich het recht voor om de overeenkomst betreffende de te verlenen dienst(en) stop te zetten zonder opgaaf van redenen.    

Artikel 9: Geschillen en Toepasselijk recht

9.1 Op de zorgovereenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
9.2 Bij geschillen is de rechter in de vestigingsplaats van 'Bandu' bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen. Niettemin heeft opdrachtgever het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.